Gizlilik Ve Çerez Politikası

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Red Palm Tekstil Ürünleri LTD ŞTİ. (“Red Palm Tekstil”) olarak, https://www.redpalmtextile.com alan adlı web sitemizin (“Site”) kullanımını kolaylaştırmak ve Sitemizin kullanımını kişiselleştirmek amacıyla çerezler ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl ve hangi amaçlarla işlendiği ve ne süre ile muhafaza edildiği Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmha Politikamızdan ulaşabilirsiniz.
Siteyi ziyaret ederek, çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Siteyi görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (örneğin bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.
Red Palm Tekstil internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.
(i) Operasyonel amaçlı kullanımlar: Site, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabilir. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
(ii) İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Site, platform, uygulama ve hizmetlerinin en verimli şekilde kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Red Palm Tekstil Ürünleri LTD ŞTİ. (“Red Palm Tekstil”), https://www.redpalmtextile.com alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Red Palm Tekstil Ürünleri LTD ŞTİ. (“Red Palm Tekstil”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metnini dikkatinize sunarız.

1- VERİ SORUMLUSU

Ticaret Unvanı : Red Palm Tekstil Ürünleri LTD ŞTİ. (“Red Palm Tekstil”)
Adres: Atatürk Mah. 5724 Sk. No.1/41 Seferihisar – İzmir
İnternet sitesi : https://www.redpalmtextil.com
Telefon: +90 544 958 25 80
MERSİS:

2- İŞLEME AMAÇLARI

Alışveriş esnasında internet sitemiz veya müşteri bilgi kartı vb. aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle başta Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve güvenliğin sağlanabilmesi,
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Red Palm Tekstil’den aldığınız ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesi (kredi kartı veya mail order formu vb. aracılığıyla ürün bedelinin alınması, fatura/fiş kesilmesi, kargo ile gönderim yapılması satış sonrası tamir gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi vb.), Red Palm Tekstil internet sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik, yeniliklerin bildirilmesi
KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Red Palm Tekstil kampanya etkinlikleri ve doğum günü kutlaması gibi özel gün ve koleksiyonlara ilişkin bilgilendirmeler ve indirimler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi ve/veya kişisel verilerin Şirket’in kullandığı sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve sistemler üzerinden yurtdışına aktarılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Red Palm Tekstil’in anlaşmalı olunan yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan kargo firmalarına, sunucusu yurtdışında bulunan yazılım programlarına ve www.redpalmtextile.com internet sitesi alt yapısına ait kullanılan eklenti programlarına, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalara, müşterilerimize zaman zaman gönderdiğimiz iletişimler ve hediyeler için çalıştığımız iş ortaklarımıza ve https:// www.redpalmtextile.com alan adlı internet sitesi için Red Palm Tekstil’in anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmaları ile gerektiği takdirde yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara aktarılabilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz durumunda alışveriş esnasında elektronik ortamda veya çeşitli iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.

5- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde,  Şirket’in Atatürk Mah. 5724 Sk. No.1/41 Seferihisar – İzmir adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya Şirket’in info@redpalmtextile.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak şirketimize başvurabilirsiniz.

Red Palm Tekstil, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@redpalmtextile.com adresine elektronik posta yoluyla bildirebilirsiniz